Header AI Rs

NIEUWE ECOSYSTEMEN - JASPER UDINK TEN CATE (Creative Chef), JURGEN BEY & STUDENTEN 

PRO­TO nodigt samen met Muse­um de Fun­datie jaar­lijks twee artists-in-res­i­dence uit, die samen met de stu­den­ten werken aan een ten­toon­stelling. Wed­erz­i­jdse inspi­ratie en het mix­en van ver­schil­lende sti­jlen, werk­wi­jzen en mate­ri­alen vor­men hier­bij het uit­gangspunt. Dit jaar zijn Cre­ative Chef Jasper Udink ten Cate en ontwer­p­er Jur­gen Bey (Stu­dio Makkink & Bey) te gast bij PROTO.

De uitein­delijk ten­toon­stelling, met werk van Udink ten Cate en Bey en dat van een aan­tal stu­den­ten, is te zien in de Tuin­za­al van Kas­teel het Nijen­huis, de buiten­lo­catie van Muse­um de Fun­datie. Het kas­teel, een van de best bewaarde haveza­t­en van Over­i­js­sel, gele­gen tussen de lan­der­i­jen, is omgeven door een slot­gracht en een beelden­tu­in. Vroeger vor­mde een havezate een ecosys­teem op zich – de tuin diende niet alleen als park, maar ook als moes- en bloe­men­tu­in. De mensen die er woon­den vor­m­den met elka­ar een min­i­maatschap­pij, met de kas­teel­heer en ‑vrouw aan het hoofd. Van­daag de dag zijn die oude patro­nen door­bro­ken. Toch willen Bey en Udink ten Cate juist onder­zoeken hoe je met ver­schil­lende ingrediën­ten een nieuw, op zichzelf staand, ecosys­teem in het lev­en kunt roepen, juist op zo’n his­torische plek. Samen met de stu­den­ten gaan ze nadenken over wat je daar alle­maal voor nodig hebt. Het resul­taat is te zien in de Tuin­za­al en de tuin van het kas­teel én in de Spoor­zone van Zwolle. Verwacht eten, kun­st, muziek, design en natu­ur – in een grote snelkookpan.


Jurgen Bey

Jur­gen Bey (1965) kan wor­den beschouwd als een van de eerste con­ceptuele ontwer­pers van Ned­er­land en hij hoorde bij de gen­er­atie die in de jaren negentig Dutch Design groot heeft gemaakt. Onder de vlag van Droog Design maak­te hij inter­na­tion­aal naam als vision­air ontwer­p­er. In 2002 richtte Bey samen met archi­tect Rianne Makkink Stu­dio Makkink & Bey op. Door in te zoomen op een prod­uct, bijvoor­beeld een lamp of meubel, en weer uit te zoomen naar het niveau van archi­tec­tu­ur of ste­den­bouw laat hij zien hoe die ogen­schi­jn­lijk ver­schil­lende domeinen elka­ar beïn­vloe­den en onlos­make­lijk ver­bon­den zijn.

Lez­ing Jur­gen Bey

Jasper Udink ten Cate

Jasper Udink ten Cate (1978) is kun­ste­naar en cre­ative chef. Zijn stu­dio is inter­na­tion­aal erk­end als de toon­aangevende expert in mul­ti-zin­tu­igelijke sto­ry­telling en expe­ri­ence design. Met heel veel ver­schil­lende ingrediën­ten, zoals natu­ur, natu­urkunde, coder­ing, muziek, filosofie, pro­duc­ton­twerp, bio­di­ver­siteit, mode, grafis­che vor­mgev­ing, schilderkun­st en andere dis­ci­plines, creëert Cre­ative Chef Stu­dio ervaringen.

26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /